Fundación Universitat Jaume I – Empresa (координатор на проекта)

Университетската фондация Jaume I – Empresa (FUE-UJI) е публичноправна организация, създадена през 1993 г. и популяризирана от Университета, Социалния съвет на университета и Асоциацията на работодателите на Кастелон. Целта на FUE-UJI е да си сътрудничи с Университета при разработването и създаването на дейности, свързани с следдипломно обучение, специализация и експертни курсове, както и непрекъснато обучение, насърчаване на резултатите от изследователски проекти, генериране на възможности за следдипломна работа и подобряване на потенциала на компаниите в допълнение към икономическия и социален сектор на Кастелон.

EuroFUE-UJI е Европейското и международно бюро за проекти на FUE-UJI, чиято мисия е да получи финансиране за разработване на иновативни проекти, заедно с изследователски групи, компании и асоциации на UJI, наред с други.

Екипът на EuroFUE-UJI се формира от експерти по комуникация, които проектират и управляват стратегически, креативен, пъргав, ефективен и своевременен труд и резултатите от проектите, разработени от всички видове комуникационни и разпространителни действия.

Испани 

https://www.fue.uji.es/

Association ARID

Асоциацията за регионални инициативи за развитие на  (АРИР) е частна неправителствена организация, ориентирана към популяризирането и развитието на идеята за учене през целия живот. Обхватът на дейността на АРИР обхваща различни теми. АРИР е специализирана в професионалното обучение (ПОО), но също така, в съответствие с идеята за учене през целия живот, провежда обучение за възрастни. В динамично променящия се съвременен свят е необходимо постоянно да се подобрява квалификацията, да се развиват умения и да се разширяват знанията. Дейностите, извършвани от АРИР, отговарят на тези нужди, чрез организиране на различни обучения, лекции и курсове.

Служителите и обучителите, работещи в Асоциацията, са висококвалифициран персонал както по отношение на образованието, така и на професионалните умения. Освен това Асоциацията си сътрудничи с многобройни професионалисти (напр. пчелари, учители, фермери, земеделски съветници, социални работници, служители в затворите, възпитатели на хора с увреждания и др.), Както и с публични и частни институции от различни отрасли (например университети, изследователски институти, затворническа инспекция, селскостопански консултативни центрове, училища за деца с увреждания и др.).

Полша

Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

 

АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) 25 години работи в областта на:

регионалното развитие
подобряването на икономическата среда
Изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество).

АРР БЦ МСП – Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални (NUTS2), областни (NUTS3) и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи.

Сред съучредителите, членовете и почетните членове на АРР БЦ МСП – Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица.

България

http://www.rda-bg.org/en

Alternative Innovative Development Civil Non-profit Society

Алтернативно иновационно развитие (АИР) е организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., в град Лариса и има повече от сто члена физически лица, млади и креативни граждани, хора, които споделят ценности, идеи, мисли, размисли и визия.

Целта на организацията е да допринесе за създаването на равноправно и справедливо общество, като организира иновативни инициативи и действия, за създаване на активни и „институционални” граждани, които могат да станат сами по себе си, носители на социални промени. Организацията осъществява дейност в цяла Гърция, в съответствие с нуждите и целите си, фокусирайки се върху трансфера на технологии и иновации, предоставяйки образователни помощни услуги с основна цел за разработване на нови образователни подходи чрез работа в тясно сътрудничество с образователни институции, като университети, училища, центрове за възрастни и професионални и неправителствени организации, ориентирани към образованието. В момента АИР работи в тясно сътрудничество с община Лариса, за създаване на Общинския младежки съвет, който ще се състои от представители на организации и млади хора, които споделят общи ценности и идеали.

Гърция

Kocaturk Training and Consulting

Организация започва дейността си през 2018 г. с водещите 12 академици и обучители, които имат над 10-годишен опит в писането, провеждането и консултирането на проекти. Организацията обслужва държавни институции и публични сектори в много проектни области като Еразъм +, Агенции за развитие, KOSGEB, İKG-Pro, IPARD, посолства, европейски грантове, Британски съвет, Хоризонт 2020 и др.

Организацията предлага висококачествени консултации на всички публични и частни институции, които се грижат за промяната и развитието. Работи за подобряване възможностите за заетост на младите хора чрез повишаване на осведомеността за предприемачеството в сектора на проектите. Целта е да се повишат стандартите на общото образование в Турция, работейки с турски и европейски експерти (мрежа на национално и международно ниво), като им гарантираме да се възползват от безвъзмездните средства от ЕС, Световната банка и Националната агенция.

Турция

https://www.key-action.com/