Witamy w Start Up Erasmus

Projekt Start up for Development (START UP) koncentruje się na koncepcji inteligentnych miast/wiosek i zrozumieniu tej koncepcji przez gminy, które wdrażają inteligentne rozwiązania w swoim otoczeniu.

Opiera się on na założeniu, że zrozumienie koncepcji inteligentnych miast/wiosek przez gminy jest na niskim poziomie ze względu na to, że problem jest zbyt szeroki, rozwiązania jeszcze szersze, a także brakuje ekspertów oferujących kompleksowe rozwiązania dla gmin. Szczególnie tych małych gmin, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie takich ekspertów.

Celem projektu jest przygotowanie kursu dla trenerów, którzy będą w stanie dać gminom jasne i kompleksowe wyjaśnienie, co oznaczają inteligentne miasta/wioski w ich konkretnym środowisku. Co więcej, będą oni również w stanie prowadzić szkolenia dla innych trenerów i w ten sposób przyczynić się do dalszego rozpowszechniania wyników projektu. Aby osiągnąć ten cel, zestaw intelektualnych rezultatów zostanie osiągnięty w czasie trwania projektu. Rozpocznie się on od badania potrzeb gmin i trenerów. Następnie zostanie opracowany program nauczania. Następnie opracowane zostaną materiały szkoleniowe i zorganizowane seminarium internetowe dla trenerów.

Konsorcjum projektu składa się z pięciu partnerów z Hiszpanii, Turcji, Polski, Bułgarii i Grecji. Główną grupą docelową projektu będą edukatorzy dorosłych, którzy zostaną przeszkoleni również w trakcie trwania projektu. Beneficjenci końcowi mogą być zdefiniowani jako edukatorzy dorosłych, dla których kurs online będzie dostępny za darmo, przedstawiciele gmin, którzy skorzystają z lepszego zrozumienia koncepcji inteligentnych miast/wiosek i wreszcie ogół społeczeństwa, które bezpośrednio skorzysta z inteligentnych rozwiązań w swoich gminach.